Узаконяване на рекламни надписи


По смисъла на наредбата Рекламен елемент е съоръжение със самостоятелна или полусамостоятелна конструкция , което се закрепва временно върху терен, сграда или друг обект и служи за носител на рекламна площ.

Рекламните средства са:

Рекламни елементи, разположени по магазини, павилиони и други търговски обекти.

За реклама се смята всяка информация която не касае наименованието, търговската марка, и/или дейността на лицето или фирмата в конкретния обект.

  • Реклами по строежи и строителни скелета при саниране на сгради, по калкани или   фасади на сгради.
  • Художествена реклама.
  • Билбордове.
  • Светещи рекламни касети.

Временни Рекламни кампании с поставяне на шатри и рекламни елементи.

Поставянето на рекламни елементи се забранява, ограничава и разрешава в зависимост от зоните на които София е разделена – Приложение 3, 7 и 8 от Наредбата за преместваеми съоръжения на територията на СО.

Разрешение за поставяне на рекламни елементи които не са собственост на държавата или на общината , както и търговски обекти с индивидуални проекти се издава въз основа на скица с указан начин на поставяне. С нея се определят пространственото разположение на елемента и неговия размер.

За I до V зона разрешение за поставяне се издава от главния архитект на общината.

За VI зона от одобрява от главния архитект на съответния район, който издава и разрешението за поставяне.

При въпроси винаги може да се свържете с нас за консултация по телефона, в офиса ни или на място.