Проекти за фирмени надписи


Фирмените надписи представляват информационен елемент, съдържащ в себе си само наименованието, търговската марка, и/или дейността на лицето или фирмата в конкретния обект. Поставят се в границите на прилежащата на обекта фасада или към партерните части на недвижимия имот, в който се намира седалището и дейността на лицето. По просто казано, това са елементи, монтирани успоредно или перпендилулярно на фасадата на търговски обект или офис и указват дейността, името на фирмата или марката.

 Проектът за фирмени надписи се одобрява от главния архитект на съответния район или НАГ- СО- рекламен отдел, които с одобряване на техническа документация издават и „Разрешение за поставяне”. 

*Ако сградата е паметник на културата, се изисква и съгласуване в НИНКН /Национален институт за недвижимо културно наследство./

Към информационните елементи спадат също:

Фирмени информационно-указателни табели- обозначават определени обекти или дейности или упътват към местоположението им.

Могат да съдържат само наименование (лого) на фирмата, адрес, указателна стрелка и обозначение за разстояние в цифри.

Поставят се на стълбове на уличното осветление във вертикален формат,  с разрешение въз основа на типови проекти за срок до една година.

На една улица се допускат до две табели по типов проект.

Фирмената информационно указателна табела не може да служи за излъчване на рекламни послания и се одобрява по типов проект.

Фирмени тотеми –  представляват индивидуални рекламни монументално-декоративни елементи, обозначаващи местонахождението на обект.

Те могат да бъдат поставяни само в близост до означения обект – в границите на УПИ, в който се намират.

Независимо дали става въпрос за узаконяване на съществуваща табела, или за нови елементи, проектите за издаване на „Разрешение за поставяне” се изготвят след оглед и заснемане на място и включват следните части:

Архитектурна: Изглед на цветна фасада, план- разпределение, характерни разрези, ситуиране на сградата и позициониране на елемнтите, съобразно изискванията на наредбата.

Дизайнерска: Дава представа за цялостното цветово и графично решение на елементите и решението им за позициониране върху фасадата.

Конструктивна: Изготвя се проект, показващ конструкцията на надписите, начина на закрепване и предписания за подходящи крепежни елементи в зависимост от  теглото и основата в която се монтират.

ПБЗ (План за безопасност и здраве) Представлява обяснителна записка, която може да съдържа и схема със специфични рискове и предписания за избягване на злополуки при монтаж на табели и фирмени надписи.

Електро: Изготвя се ако е предвидено елемента да свети и е захранен с ток. Изяснява се начина на захранване и предписание за безопасно изпълнение на новата инсталация до елемента.  

При въпроси винаги може да се свържете с нас за консултация по телефона, в офиса ни или на място.