Преустройства и смяна на статут


Преустройството на търговски обект е процедура, при която се изисква статута на дадено помещение да се промени. Това означава, че ако имате магазин по първоначални проекти и нотариален акт, но искате да го ползвате или отдавате под наем като търговски обект с друга цел- например „Кафе” или „Козметичен салон”, Вие следва да влезете в процедура по преустройство.

Преустройството включва в себе си две основни части: техническа и юридическа.

Юридическата изисква документално изясняване на сегашния статут на вашия обект- търсят се одобрени строителни книжа, разрешение за ползване на обекта или сградата, в която се намира, документи за собственост, съгласие на съседи ако е необходимо и др.

След изясняване на юридическата част може да се пристъпи към техническата.

Тя включва изготвяне на проектна документация, с която се доказва, че обекта е годен за новата функция, за която искате да го ползвате. Отразяват се всички промени, които се налага да се извършат, за да влезе в  определени изисквания, свързани с бъдещото му предназначение.

Техническата документация за преустройството съдържа части на всички специалности – Архитектурна, Конструктивно становище, ЕЛ, ВиК, ОВиК, ПБ, ПБЗ, а в зависимост от спецификата и други.

Целта й е да докаже, че обекта отговаря на всички необходими изисквания и може да се издаде първия основен документ от процедурата – „Разрешение за строеж”.

С него се разрешава официално желаното преустройство да започне. След приключване на преустройството започва и втория етап от процедурата  „Въвеждане в експлоатация”. 

За вече преустроения обект се събира набор от документи, които доказват спазването на всички изисквания на проектната документация и по преценка на одобряващия орган след оглед на място се издава и последния и най-важен документ Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

За скъсяване на сроковете за одобряване на проектите и издаване на необходимите разрешителни, може да се ползва строителен надзор. Това е фирма, която има право да упражнява контрол и чрез своите специалисти да отмени одобряващия орган при проверката на техническата документация. Съставя се комплексен доклад, благодарение на който сроковете за одобряване могат да бъдат намалени по закон до две седмици.

За вече преустроения обект се събира набор от документи, които доказват спазването на всички изисквания на проектната документация и по преценка на одобряващия орган след оглед на място се издава и последния и най-важен документ „ Удостоверение за въвеждане в експлоатация”.

При въпроси винаги може да се свържете с нас за консултация по телефона, в офиса ни или на място.