Архитектурно проектиране


Проектирането е процес, който започва с проучване на възможностите за застрояване на даден имот. 

Важно е да имате документ за собственост, скица на имота и документи от кадастър с границите на имота. Тези основни документи дават яснота с възможностите за строителство и са основание за искане на първия документ даващ право за проектиране а именно „Виза за проектиране”.

Към нея предлагаме изготвяне на идейни проекти, архитектурни проекти за къщи и жилищни сгради, включително необходимите  проекти по специалности – Конструкции, Електро инсталации, В и К инсталации, Отопление и вентилация и др.,Енергийна ефективност,  Пожарна безопасност, План за безопасност и здраве, Озеленяване, Геодезия, Геология и др. при необходимост. 

Съдействаме и при одобряване на техническата и технологична документация в община до издаване на разрешение за строеж, СРЗИ, БАБХ, ППО, ВиК и ЧЕЗ, Общинска администрация, НАГ – СО, до издаване на съгласувателни и разрешителни документи като Разрешение за строеж, Удостоверение за въвеждане в експлоатация и др.

Освен ново проектиране предлагаме изготвяне и на :

 • Архитектурни проекти за възстановяване на изгубени строителни книжа.
 • Заснемане за узаконяване на незаконни строежи.
 • Архитектурни проекти за преустройства при съдебна делба, разширение на жилища и реконструкция на тавански помещения и преустройства в кабинети и ателиета.

Стандартния пакет, който съдържа техническия проект е комплект от следните части:

 • Архитектура /АС/
 • Строителни конструкции /СК/
 • Водоснабдяване и канализация /ВиК/
 • Електроснабдяване и електрообзавеждане /ЕЛ/
 • План за безопасност и здраве /ПБЗ/
 • Топлотехническа и енергийна ефективност /ТТЕ/, /ЕЕ/
 • Проект за озеленяване
 • Хидроизолационни работи
 • Проект за противопожарна безопасност

За пълна комплектация на проектите, отговаряща на изискванията на нормативната база са необходими още следните части:

Части „Инженерно-геоложко проучване” и „Геодезическо заснемане” могат да се възложат отделно на други фирми, а могат да се поемат като ангажимент от нашия екип. Необходимо е още да се проектират и връзките с електропроводните, водопроводните, канализационните и другите съоръжения. За целта трябва да се сключат Предварителни договори с експлоатационните дружества (ВиК, енергоразпределителни предприятия и др.). Тези договори са задължителна част от инвестиционния проект.

3D визуализация 

Представлява компютърно пресъздаване на реални обекти (еднофамилни къщи, вили, апартаменти. Това до голяма степен улеснява възприемането на обекта и позволява навременна промяна на детайли, фасади, разпределение или цветови решения, които по–трудно се разбират само от работните чертежи. Бюджетът за всяка архитектурна 3D визуализация е различен. Много важна е големината на обекта и степента на детайлизиране. Тези специфични характеристики определят трудоемкостта и продължителността на разработката на проекта. В повечето случаи разработката на една изчистена и опростена визуализация е достатъчна за добиване на ясна представа как ще изглежда бъдещия Ви дом и то на приемлива и конкурентна цена.

„Стилмерс инженеринг” Ви предлага комплексна услуга, поемайки отговорността по време на целия инвестиционен процес: Проектиране- Разрешение за строеж-Следене на строителния процес- Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа.

Комплексната услуга включва всички или само някои от описаните дейности:

 • Оценка на съответствието на проекта и осигуряване на разрешение за строеж.
 • Авторски контрол по време на строителството
 • Строителен надзор /Технически контрол/ по време на строителството, включително съставяне на необходимата строителна документация, актове и протоколи по време на строителството, Технически паспорт на строежа и Удостоверение за въвеждане в експлоатация / Разрешение за ползване/
 • Инвеститорски контрол